Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim


Nagłówek

Książka telefoniczna

Dodatkowe numery telefonów

Nazwa Telefon
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy 576 330 889
Instrumenty rynku pracy (refundacje, dotacje) 576 330 125
Oferty pracy 576 330 128
Szkolenia, poradnictwo zawodowe, KFS 576 330 755
Zatrudnienie cudzoziemców 533 522 432

Dyrekcja

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Anna Słotwińska-Plewka
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
32 459 29 83 333
Anna Pająk
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
32 459 29 83 333

Referat ds. Pośrednictwa Pracy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Grażyna Ostrowska
Kierownik referatu
32 459 29 40 104
Agnieszka Słonina
Pośrednik pracy
32 459 29 44 100
Angelika Kopiec
Pośrednik pracy
32 459 29 85 101
Katarzyna Lach
Pośrednik pracy
32 459 29 87
Ludmiła Przybyła
Pośrednik pracy
32 459 29 46 201
Maria Czajka
Pośrednik pracy
32 459 29 42
Justyna Klyszcz
Pośrednik pracy
32 459 29 43 202
Iwona Jurczyk
Pośrednik pracy
32 459 29 45
Agnieszka Kocerba - Zgrzędek
Pośrednik pracy
32 459 29 41 203
Hanna Andreczko - Wejman
Pośrednik pracy
32 459 29 88 204
Karolina Basik
Pośrednik pracy
32 459 29 47
Do zadań Referatu należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z
 1. Przygotowanie i nadzór nad realizacją indywidualnych planów działania,
 2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w pozyskaniu zatrudnienia ( innej pracy zarobkowej),
 3. Podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, w szczególności z obszaru objętego działaniem urzędu, pozyskiwanie do współpracy nowych pracodawców, promocja usług urzędu,
 4. Spotkania z pracodawcami mające na celu nawiązanie partnerskich relacji
 5. Stała współpraca z pracodawcami w zakresie pomocy określonej w ustawie, w szczególności ustalenie zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwanie ofert w ramach pośrednictwa pracy,
 6.  Udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 7.  Przyjmowanie i upowszechnianie ofert pracy  w kraju i za granicą,  w tym przekazywanie ofert do internetowej bazy ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego ds. pracy
 8.  Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 9.  Inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, w tym organizowanie spotkań, giełd i targów.
 10.  Informowanie bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 11. Udzielanie bezrobotnym , poszukującym pracy i pracodawcom wyjaśnień i informacji dotyczących możliwości i form pomocy określonych w ustawie,
 12. Kierowanie bezrobotnych na oferowane miejsca pracy oraz  subsydiowane formy zatrudnienia, w tym  w ramach środków z FP, EFS, PFRON,
 13. Realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników z państw UE/EOG, w szczególności poprzez  świadczenie usług w ramach sieci Eures,  
 14. Realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych Eures
 15. Rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi , obywatelowi jednego z sześciu państw ( Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawi, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy).
 16. Wydawanie zezwoleń na pracę sezonową dla  wszystkich cudzoziemców z państw spoza UE/EOG
 17. Wystawianie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w przypadku ubiegania się pracodawców o zezwolenie na pracę dla  wszystkich cudzoziemców z państw spoza UE/EOG
 18. Opracowywanie  analiz i sprawozdań w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.
 19. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 20. Organizacja stażu u pracodawcy.

Referat ds. Instrumentów i Programów rynku pracy

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Ewa Marszolik
Kierownik referatu
32 459 29 50 223
przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanie bonu na zasiedlenie bezrobotnemu do 30 roku życia założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpieniu do niej po jej założeniu, refundowanie pracodawcom ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, dokonywanie zwrotu ze środków PFRON kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.
Adriana Sadzawiec-Bartczak
Specjalista ds. programów
32 459 29 56 336
Izabela Rduch
Starszy inspektor
organizowanie stażu u pracodawcy, refundowanie podmiotom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, finansowanie świadczeń integracyjnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, finansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania oraz badań lekarskich.
Karina Zygmunt-Pająk
Specjalista ds. programów
32 459 29 53 336
Anna Borzęcka
Specjalista ds. programów
32 459 29 55
przygotowanie, realizacja i ocena efektów programów i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem oraz stypendiów na kontynuowanie nauki.
Anita Urbanowicz-Witek
Specjalista ds. programów
32 459 29 51 222
Alina Banasik
Specjalista ds. programów
organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, bonu zatrudnieniowego, dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego pow. 50 roku życia oraz przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia.
Katarzyna Bauerek
Specjalista ds. programów
32 459 29 57 220
Weronika Jankowska
Specjalista ds. programów
32 459 29 58
Magdalena Orszulik
Specjalista ds. programów
32 459 29 54 221
Agnieszka Scholtz
Specjalista ds. programów
32 459 29 59

Referat ds. Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Angelika Krzywodajć
Kierownik referatu
32 459 29 90 300
Katarzyna Szymik
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
32 459 29 94 301
Agnieszka Bujok
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
32 459 29 97
Justyna Sak
Doradca zawodowy
32 459 29 98 302
Dominika Kapłaniak-Kosteczko
Doradca zawodowy
32 459 29 89
Patrycja Borecka
Doradca zawodowy
32 459 29 96 303
Monika Myśliwiec
Doradca zawodowy
32 459 29 91 304
Marek Płaczek
Doradca zawodowy
32 459 29 93 304
Marzena Rostek
Doradca zawodowy
32 459 29 95 200

Referat ds. Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Barbara Zając
Kierownik referatu
32 459 29 60 225
rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy (udzielanie informacji telefonicznych
w godzinach 7.00 - 8.00 oraz 14.00 - 15.00)
Joanna Kamyk
Specjalista ds. rejestracji
32 459 29 67 112
Mariola Bienia
Specjalista ds. rejestracji
Agnieszka Derencz
Specjalista ds. rejestracji
32 459 29 68 111
Dorota Słobodzian
Specjalista ds. rejestracji
obsługa osób z prawem do zasiłku
Ewelina Szymkowiak
Pomoc administracyjna
32 459 29 63 226A
Monika Materzok
Pomoc administracyjna
obsługa osób bez prawa do zasiłku
Małgorzata Twórz
Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń
32 459 29 61 226
korekty ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
Monika Materzok
Starszy inspektor
32 459 29 63 226A
Janina Gomułka
Specjalista ds. Ewidencji i Świadczeń
32 459 29 65 113
Do zadań Referatu należy w szczególności:
 
 1. Rejestrowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ustalanie statusu i uprawnień do świadczeń.
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń.
 3. Dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczeń społecznych.
 4. Naliczanie i sporządzanie list wypłat zasiłków, stypendiów, dodatków aktywizacyjnych.
 5. Sporządzanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego oraz osobom uprawnionym do świadczeń.
 6. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych.
 7. Gromadzenie informacji dotyczących planowanych zwolnień grupowych.
 8. Tworzenie bazy danych statystycznych, przygotowywanie raportów i informacji dla potrzeb analizy rynku pracy.
 9. Archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych i związanych z funkcjonowaniem Urzędu.
 10. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 11. Nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Referat ds. Finansowo-Księgowych

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Irena Zarzecka
Główny księgowy, Kierownik referatu
32 459 29 76 331
Martyna Żymełka
Inspektor
32 459 29 77 330
Magdalena Chłapek
Księgowy
Daria Gąsior
Starszy księgowy
32 459 29 78
Beata Winiarska-Strączek
Starszy księgowy
Referat Finansowo-Księgowy wykonuje zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy, a w szczególności
 1. Opracowywanie projektu budżetu Urzędu oraz sporządzanie informacji z jego wykonania.
 2. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 3. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu, Funduszu Pracy , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ZFŚS.
 4. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych.
 6. Prowadzenie dokumentacji płacowej, rozliczeniowej ZUS oraz podatkowej wszystkich zatrudnionych pracowników Urzędu.
 7. Windykacja należności oraz współpraca z sądami oraz organami egzekucyjnymi.
 8. Wykonywanie innych zadań zleconych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę